ALGEMENE BELEIDSVERKLARING (23 januari 2024)

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

De directie acht zich verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers en derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Veldt Groep Infra B.V.

Daarnaast acht de directie zich verantwoordelijk voor het tot stand brengen en handhaven van CO2-reducerende maatregelen in de organisatie. De jaarlijkse CO2-uitstoot wordt in kaart gebracht. Halfjaarlijks zal er worden gekeken of de uitstoot CO2 kan worden gereduceerd, of in geval van groei stabiel kan blijven.

De directie hanteert daarom beleid dat is gericht op het voorkomen en beheersen van risico’s en het continu verbeteren van de veiligheid. Dit beleid is er ook op gericht om bewuster te worden van de negatieve invloeden van CO2-uitstoot en deze uitstoot terug te dringen.

Dit betekent concreet:

  • Wet- en regelgeving worden als absoluut minimum gehanteerd;
  • Veiligheid wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van zowel Directie als alle medewerkers, waarbij actieve en zichtbare betrokkenheid van de directie in uitvoering een belangrijke voorwaarde is;
  • Negatieve effecten op het milieu zullen zoveel mogelijk worden beperkt.
  • Bij directiebesluiten worden veiligheids- en CO2 aspecten meegewogen;
  • Risico’s worden systematisch geïnventariseerd en beoordeeld;
  • De resultaten van uitgevoerde risicoanalyses voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu worden met de medewerkers besproken;
  • De voortgang van verbeteracties als gevolg van uitgevoerde risicoanalyses, veiligheidsonderzoeken, inspecties en audits wordt door de directie bewaakt en de resultaten worden geanalyseerd;
  • Periodiek vindt een terugblik plaats om vast te stellen of de doelstellingen zijn bereikt en om de effectiviteit van het totale veiligheidszorgsysteem opnieuw te beoordelen;
  • Veiligheids- en CO2 afspraken worden nagekomen;
  • In het veiligheidsjaarplan van enig jaar is het veiligheidsniveau minimaal even hoog is als in het voorgaande jaar.

 

Om aan het bovengenoemde streven naar continue verbetering van de veiligheid uitvoering te geven, wordt het veiligheidszorgsysteem uitgevoerd. In dit systeem is vastgelegd op welke wijze deze continue aandacht voor veiligheid geborgd is. De verschillende hoofdstukken van het zorgsysteem zijn steeds vastgesteld door de Directie.

In werkoverleg en tijdens formele en informele gesprekken met de medewerkers worden deze aangemoedigd om zonder terughoudendheid te discussiëren over elk aspect van de bedrijfsvoering in het algemeen en de veiligheid en CO2 reductie daarvan in het bijzonder. Veldt Groep Infra B.V. is namelijk van mening dat praktijkervaring een essentiële bron van informatie is om de veiligheid te verbeteren. Naast deze kwalitatieve verbetering leidt het meedenken van de medewerkers tot een beter veiligheidsbesef en tot een groter draagvlak.

De directie bepaalt op grond van wet- en regelgeving en organisatiewensen de noodzakelijke opleidingen, her-instructies en benodigde middelen en materialen.

Veldt Groep Infra B.V.

René Veldt

directeur